SJEN YN IT TSJUSTER

Tsjêbbe Hettinga

 
SPONSORS
LAATSTE BLOGBERICHT

Burchwert op syn best!

11 Apr 2018

Sjen yn it Tsjuster

It wie kâld, allerheiselik kâld! Hurde wyn!

Toch wiene der op 16 en 17  maart op beide jûnen 150 minsken  nei Burchwert kommen om Sj...

1/1
Please reload

Rop my werom...

Tsjêbbe Hettinga en  Burchwert

It Boek Rop my Werom... is in  moai foarmjoun  boek. It is makke en  gearstald troch foaral  Burchwerters. Skreun  troch Per Hein, foarmjoun  troch Berber Sieperda. Oersetten  troch Liskje  Flapper en  de foto's ynspirearre op it gedicht Lytse Jonge binne  fan  Martina Ketelaar. Yn it boek  fertelle Burchwerters en  ald Burchwerters oer harren  tiid  mei  Tsjêbbe yn it  Burchwert  fan  de. de jierren  60 en 70 fan  foariche ieuw. Sa untstiet in  bild fan de  jonge Tsjêbbe en it  begjin  fan  syn dichterskap. It boek  wurdt útjoun troch utjowerij DeRyp fan de Gerben Rypma Stichting. it boek isis te keap tidens de  foarstellings fan  Sjen yn it Tsjuster en yn de boekhannel en fia de side wepsjop.gerbenrypma.nl

Bestel toegangskaarten!

Hier uw kaarten  voor de auditieve en sensitieve  belevingstocht  door  donker Burgwerd

Draag schoeisel waarop u gemakkelijk  kunt lopen. 

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar