I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Volg ons

April 11, 2018

Sjen yn it Tsjuster

It wie kâld, allerheiselik kâld! Hurde wyn!

Toch wiene der op 16 en 17  maart op beide jûnen 150 minsken  nei Burchwert kommen om Sjen yn  it Tsjuster by te wenjen.

Oan de reaksjes nei ôfrin te hearren ha se der gjin  spyt fan hân. It wiene a...

November 6, 2017

2018  komt deroan! Us projekt wurdt hieltiid konkreter!

Regisseur Klaas-Jaap v.d. Heide is yn gearwurking mei  Pieter Stellingwerf fan  BUOG drok dwaande it programma yn te fullen.

Op de eardere ynfojûn op 22 septimber ha hast 100 Burchwerters harren meiwurking tase...

November 6, 2017

2018 nadert met rasse schreden. Ons project krijgt dan ook steeds meer  gestalte. Regisseur Klaas-Jaap v. d Heide is i.s.m. Pieter Stellingwerf van  BUOG bezig het verrassende programma in te  vullen en ook de route door het dorp uit te stippelen. 

Op vri...

September 8, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderi...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 8, 2017

Please reload

Recente berichten
Zoeken op tags
Uitgelichte berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archief
Please reload

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar