SJEN YN IT TSJUSTER

Tsjêbbe Hettinga

Boek

​Er sil in boek gearstald wurde mei oantinkens fan Burgwerders en oud-Burgwerders oan harren mienskiplike tiid mei Tsjêbbe Hettinga yn Burgwert. Oan it ta stân kommen fan it boek meiwurke wurde sil troch in profesjonele einredakteur ( Peter Hein ) en foarmjouwer ( Berber Sieperda ). It boek is útjûn troch útjouwerij Gerben Rypma DeRyp fan de Stichting.

Bestel tagongskaarten!

Hjir de kaarten  foar de audityve en sensityve ûnderfiningstocht troch tsjuster Burchwert.

Soargje dat jo skuonen oan ha wermei je  makkelik  rinne kinne..

Burchwert op syn best!

11 Apr 2018

Sjen yn it Tsjuster

It wie kâld, allerheiselik kâld! Hurde wyn!

Toch wiene der op 16 en 17  maart op beide jûnen 150 minsken  nei Burchwert kommen om Sj...

1/1
Please reload

LÊSTE BLOGBERJOCHT
 
SPONSORS
© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar