Organisaasje

Foar de organisaasje is in stifting oprjochte, dy’t bestiet út in tal fertsjintwurdigers fan ferieningen út Burchwert en in tal Burchwerters op persoanlike titel. De namme fan de stifting is STULLP: Stichting Utfiering Literêre Lokaasje Projekten.

It bestjoer bestiet út:

  • Lisette Meindersma, út namme fan de Stichting Doarpsbelang

  • Anneke Sieperda, út namme fan Toanielferiening Nij Libben

 

Leden op persoanlike titel:

  • Liskje Flapper, skriuwer

  • Greetje Toering, ponghâlder

  • Theun Ram, foarsitter 

  • Folkert Wijnia, de kontaktpersoan foar it muzykkorps Excelsior

  • Johannes Monsma, de kontaktpersoan foar de Stifting Doarpshûs Doniahûs

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar

© Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten - Ontwerp door Roy Ketelaar